Home Automation và Smart Home khác nhau như thế nào ?

Bạn có thể đã nghe và quen thuộc với thuật ngữ này “Nhà thông minh” hay “Smart Home”. Vậy nó giống và khác với “Home Automation” như thế nào? VAYO sẽ mang thông tin đến với mọi người cùng tìm hiểu. Thuật ngữ “Smart Home” (Nhà thông minh) là sự tiếp nối phát triển Internet…